วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ปัญหาเกี่ยวกับความั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์


๑. ปัญหาการบ่อนทำลายความศรัทธาและความจงรักภักดี       มีผู้ไม่ปราถนาดีได้พยายามทำลายความศรัทธา และความจงรักภักดีของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ มีการปล่อยข่าวลือต่างๆ จนบางคนได้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ปราถนาดีโดยไม่รู้ตัว


๒. ปัญหาความไม่รู้ไม่เข้าใจ 


     ประชาชนและเยาวชนไม่สนใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ขาดความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ่งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์


๓. ปัญหาการหาประโยชน์ส่วนตน 


     มีการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ไปหาประโยชน์ส่วนตน เช่น มีการทุจริตเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อหาประโยชน์ส่วนตนโดยอ้างความจงรักภักดีบังหน้า


๔. ปัญหาความไม่เหมาะสม   


     มีการชักชวนให้แสดงความจงรักภักดีในทางที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อยแก่ผู้อื่น เช่น มีการเรี่ยไรเชิงบังคับ   


๕. ปัญหาการไม่เจริญรอยตามพระยุคลบาท


     นับเป็นโชคดีของคนไทยและประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ แค่เป็นที่น่าเสียใจที่นักการเมือง ข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชนหลายคนไม่ได้ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท ไม่ได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์และความสุขของประชาชน ยังมีการทุจริตและประพฤติมิชิบ มีการเบียดเบียนประชาชน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ จึงทำให้สังคมและประเทศชาติของเราต้องประสบปัญหาเพิ่มมากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหาการเมือง
การส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์


๑. ทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์


      ช่วยสอดส่องป้องกันภัย และความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษํตริย์ เช่น ขจัดข่าวร้าย สลายข่าวลือ ที่ทำลายความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์


๒. แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษํตริย์  
      
      และแสดงความเคารพต่อพระบรมวงศ์วานุวงศ์ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม


 ๓. ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย  


      ให้มีความซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์


 ๔. เผยแพร่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  


          พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในวันสำคัญ ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ทางสื่อมวลชน อย่างกว้างขวาง


 ๕. ร่วมกันปฏิบัติความดีตามรอยพระยุคลบาท


          และพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จากหนังสือ ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับเอกลักษณ์ของชาติ โดย สมพร เทพสิทธา .. 
นำมาจากบันทึกของคุณพุทธมนต์ คคนัมพร
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จากการพัฒนาศูนย์ศึกษาฯ 6 แห่ง

นับตั้งแต่วันที่ทรงขึ้นครองราชย์เป็นต้นมา เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นธรรมราชา และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน
พระราชภารกิจการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีมากมาย ครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทรงพระอุตสาหะปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนโดยอเนกประการ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค ทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทยที่ทรง เสด็จพระราชดำเนินไปถึง


ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ นับเป็นโอกาสอันดีที่เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้มีโอกาส
ไปร่วมในงานปาฐกถาพิเศษ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สำนักงาน กปร.) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554


ในงานสัมมนาดังกล่าว คณะผู้จัดได้เรียนเชิญ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" และ เรียนเชิญนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ในหลวงกับการพัฒนา" รวมทั้งเรียนเชิญ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเปรียบเสมือน
ธรรมปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ง่ายที่ทุกคน ทุกระดับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน บนหลักความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความรู้คู่คุณธรรม


ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่านครับ ในวันนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทจากพระราชกรณียกิจแลพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
ผมขอนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นการกล่าวปาฐถาพิเศษ เรื่อง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ที่ได้เรียนรู้จาก
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และประธานเปิดงาน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ครับ


นับตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่ปี 2493จนถึงปี 2510-2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในหลายภูมิภาค ทุกปี ปีละประมาณ 
6 เดือน เพื่อทรงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบางโครงการก็เป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ บางโครงการก็เป็นโครงการต่อเนื่อง หรือเป็นการขยายผลต่อจากโครงการที่ประสบผลสำเร็จมาบ้างแล้ว


โดยโครงการและงานส่วนใหญ่นั้น ดำเนินการร่วมกับ กรม กอง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ได้แก่ อาหาร การเกษตร และสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหาวิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของอาหาร และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ดังจะเห็นได้จากลักษณะงานที่ได้ดำเนินการตามสถานีทดลอง ศูนย์วิจัย ทั้งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบและที่สูง ในเขตน้ำจืดหรือน้ำเค็มทั่วประเทศ


ตลอดระยะเวลาที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงานของหน่วยราชการต่างๆ และทรงตระหนักถึงแนวทางการดำเนินงานที่ควรปรับปรุง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ตามความหลากหลายของสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ต่างๆ ที่ศูนย์นั้นๆ ตั้งอยู่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ดังนี้


- ศูนย์ฯ แห่งแรก คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อแก้ไขปัญหาป่าและดินเสื่อมโทรม


- ศูนย์ฯ แห่งที่สอง คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524เพื่อแก้ไขปัญหาดินพรุ ดินเปรี้ยว


- ศูนย์ฯ แห่งที่สาม คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชายฝั่ง


- ศูนย์ฯ แห่งที่สี่ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม และการตัดไม้ทำลายป่า


- ศูนย์ฯ แห่งที่ห้า คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525เพื่อแก้ไขปัญหาป่าเต็งรังเสื่อมโทรม


- ศูนย์ฯ แห่งที่หก คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2526เพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม และปัญหาการปลูกพืชไม่ได้ผล


วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ 
ประการที่หนึ่ง เพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาวิจัย (ศึกษา ทดลอง) ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (สภาพดินฟ้า อากาศ เศรษฐกิจ สังคม เผ่าพันธุ์ ฯลฯ) โดยมุ่งเน้นทำงานง่ายๆ ตามลำดับความสำคัญ ส่วนงานที่ยากหรือเป็นงานประเภทวิชาการระดับสูงให้อาศั
ศูนย์หลักของกรมต่างๆประการที่สอง เพื่อสนับสนุนให้มีการประสานงานกันระหว่างราชการแบบบูรณาการ (ทั้งในด้านเกษตร สังคม การส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ภายในกระทรวง หรือ ภายในกรมเดียวกัน) โดยทำงานร่วมมือ ผสานกัน สอดคล้องกัน


ประการที่สาม เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการพัฒนาเบ็ดเสร็จ หรือ เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ และเป็น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต 
ที่เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษา และเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
อาชีพของตน หรือ ศึกษาอาชีพใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้ให้คำแนะนำได้ทันทีและตลอดเวลา


ประการที่สี่ เพื่อเป็นศูนย์การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) ประการที่ห้า เพื่อให้สามารถนำผลสำเร็จไปขยายผลยังพื้นที่ใกล้เคียง ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีปัญหาหรือสภาพพื้นที่
ล้ายคลึงกัน เช่น เป็นดินพรุ ป่าชายเลน ป่าเต็งรัง หรือ ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น


การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นั้น มีลักษณะเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระตำหนักส่วนกลางและในภูมิภาคเป็นศูนย์อำนวยการ ดังนี้


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มีพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (กรุงเทพฯ) เป็นศูนย์อำนวยการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ (นราธิวาส) เป็นศูนย์อำนวยการ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
มีพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน (กรุงเทพฯ) เป็นศูนย์อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพระราชตำหนักภูพานราชนิเวศน์ (สกลนคร) เป็นศูนย์อำนวยการ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
มีพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ (เชียงใหม่) เป็นศูนย์อำนวยการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพระราชวังไกลกังวล (ประจวบคีรีขันธ์) เป็นศูนย์อำนวยการ


ตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทอดพระเนตรกิจการของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาฯ เสมอมา หมุนเวียนกันไปตลอดเวลา ในบางปีก็เสด็จไปเยี่ยมเยียนศูนย์ฯ มากกว่า 3 แห่ง โดยทรงมีพระราชดำริในเรื่องต่างๆ ของแต่ละศูนย์ฯ แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ โดยทรงคำนึงถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์ฯ แต่ละแห่งด้วย


ทั้งนี้ มีหลายโครงการฯ ที่ดำเนินการตามพระราชดำริและพระราชดำรัสจนประสบผลสำเร็จด้วยดี จนสามารถนำไปใช้ขยายผลในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ที่มีสภาพปัญหาและสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันได้ ส่วนโครงการใดที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ทรงมีพระราชดำรัสให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ปรับปรุงแก้ไขตามพระราชวินิจฉัย ศึกษาผลการดำเนินงานจากผลงานและรายงานต่างๆ ที่ศูนย์ฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการพัฒนางานต่อไป


จนกระทั่งปี 2532 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้ 62 พรรษา หลังจากที่ทรงเริ่มเสด็จไปทรงงานทั่วประเทศ นับเป็นปีที่ 10 ของการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยในศูนย์แห่งแรก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระราชประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมมาตลอดเวลามา
ประยุกต์เป็น เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพเกษตรกรรมในทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศ ทั้งในเขตใช้น้ำฝนและเขตชลประทาน ซึ่งก็ได้รับการยอมรับและขยายผลไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างรวดเร็ว


นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ตั้งแต่ปี 2522 – 2553 ไว้ดังนี้ 
เรื่องการอนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูป่า ได้ปลูกไม้ 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 
4 อย่าง ทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ทำระบบก้างปลา แนวป่าเปียก และการป้องกันไฟป่า เป็นต้น เรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ ได้สร้างอ่าง สระเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝายขนาดเล็ก และการกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น


เรื่องการอนุรักษ์ดินและบำรุงผืนดิน ได้ดำเนินโครงการแก้มลิง ปรับปรุงดินเปรี้ยว ดินเค็ม การทำขั้นบันได การปลูกหญ้าแฝก 
การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดและอินทรียวัตถุ และการกำจัดขยะ เป็นต้น เรื่องการสร้างอาชีพและผลิตอาหาร ได้ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ รวมถึง
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเลี้ยงโคนม สัตว์น้ำและสัตว์เล็กต่างๆ เป็นต้น เรื่องการผลิตพลังงานทดแทน ได้ทดลองและขยายผลการใช้พลังงานจากพืช ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ พลังงานจากน้ำ ลม และแสงแดด เป็นต้น


แนวทางการดำเนินงานในอนาคตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 
ทั้ง 6 แห่ง นั้น ในด้านการบริหารงาน จะมีมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นมูลนิธิส่วนพระองค์ มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ทรงงานอย่างคล่องตัว และมีบุคลากรบางส่วนจากสำนักงาน กปร. ไปช่วยดำเนินโครงการต่างๆ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงริเริ่มขึ้นใหม่ ตามพระราชวินิจฉัย และควรขยายศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งประเทศ
ในด้านการวิจัยและพัฒนา จะยึดแนวทางการดำเนินงานตามแนว
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทาง พร้อมกับ
มุ่งปรับปรุงการดำเนินงานตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนจะปรับปรุงเพิ่มเติมการดำเนินงานตามความเห็นคณะกรรมการฯ ระดับต่างๆ โดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงานของกรมที่รับผิดชอบหลักหรืองานที่เป็นงานพื้นฐานเกินไป


รวมทั้ง จะเน้นส่งเสริมกรมหลักหรือสถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เป็นผู้รับผิดชอบทำงานวิจัยพื้นฐานหรืองานวิจัยด้านการศึกษา 
เป็นสำคัญ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะมุ่งทำงานวิจัยเชิงประยุกต์ หรือเน้นทำงานต่อยอดจากงานวิจัยขั้นพื้นฐาน งานวิจัยด้านการศึกษาจากกรมหลัก สถาบันวิจัย หรือศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เท่านั้น และจะเน้นถ่ายทอดผลงานวิจัยหรือขยายผลงานวิจัยให้มากขึ้นตามอัตรากำลังและขีดความสามารถของบุคลากรในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาฯ ให้มากขึ้น


ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอุตสาหะปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนโดยอเนกประการ ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาหวังให้พสกนิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ผมขอเชิญชวนท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่านร่วมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้
พระบารมีปกเกล้าฯ / ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติที่มา สยามรัฐ

นำบทความนี้มาจาก บันทึกของ  คุณกฤญญ์ รักในหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

จะให้ท่านไปอยู่ที่ไหน?


ย้อนไปเมื่อ5 ธันวาคม พ.ศ.2470ได้มีมหาบุรุษถือกำเนิดขึ้นมา 
แม้ตัวบุคคลคนนี้จะไม่ได้ถือกำเนิดในแผ่นดินแม่ แต่ทว่าใครจะไปรู้ได้ว่า
ในอีกหลายปีต่อมาบุคคลผู้นี้จะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินแม่ของตัวเองอย่างที่ไม่มีใครในประเทศนี้จะทำได้เท่านี้มาก่อนในยุคปัจจุบัน 

มหาบุรุษท่านนี้มิได้ถือดาบ ปืน นำทัพออกรบกับข้าศึกศัตรูภายนอกประเทศเยี่ยงบรรพบุรุษของแผ่นดินแม่ของท่านด้วยบ้านเมืองยุคปัจจุบันไม่ได้มีศึกสงครามตีชิงเอาบ้านเอาเมืองเหมือนในอดีตอีกแล้ว หากแต่สิ่งที่มหาบุรุษท่านนี้ใช้เป็นอาวุธนำทัพต่อสู้ฆ่าศึกยุคใหม่ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงไม่น้อยไปกว่าข้าศึกศัตรูในสมัยก่อนก็คือ กล้อง แผนที่และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจที่มีเมตตา ความรัก มีแต่ให้กับประชาชนของท่านโดยท่านมิต้องเอ่ยวาจาใดๆว่ารักประชาชนและท่านก็ไม่เคยเรียกร้องความรักจากประชาชนของท่านเลยแม้แต่น้อย ท่านเรียกร้องแต่ให้ประชาชนรู้รักสามัคคีเท่านั้นเอง


ข้าศึกศัตรูในสมัยท่านนั่นก็คือความอดอยากหรืออาจจะเรียกว่า
สงครามเศรษฐกิจซึ่งมีความยากลำบากไม่น้อยไปกว่าศึกสงครามสมัยก่อนเลยและข้าศึกอีกด้านหนึ่งก็คือภัยธรรมชาติ ซึ่งก็กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่ามหาบุรุษท่านนี้ต้องสูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ60กว่าปีมาแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำคัญอะไรเลยที่จะมาทำให้มหาบุรุษผู้นี้ย่อท้อในการนำทัพต่อสู้กับความอดอยากและภัยธรรมชาติต่างๆ 
โครงการพระราชดำริต่างๆที่กลั่นออกมาจากหัวใจอันมอบให้ด้วยความรักและเมตตาต่อประชาชนของท่านนั้นน่าจะมาจากแรงบันดาลใจที่ว่า"ความสุขของข้าพเจ้าคือการที่ข้าพเจ้าได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า" อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ามหาบุรุษผู้นี้ได้ให้สัญญากับประชาชนไว้เมื่อคราวมีพระปฐมบรมราชโองการว่า
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
หากนับแต่เวลาที่มหาบุรุษท่านนี้ได้ปกครองแผ่นดินแม่มายาวนานกว่า60ปีท่านได้ทำตามสัญญาให้กับประชาชนมาโดยตลอด แม้ยามป่วยหนัก ช่วงที่ต้องสูญเสียมารดาอันเป็นที่รักมหาบุรุษก็หาได้หยุดทำงานให้กับประชาชนของท่านไม่ อย่างคราวน้ำท่วมใหญ่ปี2538 มหาบุรุษท่านนี้กำลังป่วยหนักด้วยโรคหัวใจและท่านก็เป็นปีที่ท่านได้สูญเสียมารดาอันเป็นที่รักของท่านไปอย่างไม่มีวันกลับ ภาพที่เห็นคือการมหาบุรุษกำลังประชุมวางแผนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างมุ่งมั่นด้วยดวงตาที่ไม่ย่อท้อทั้งที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่


บ้านของมหาบุรุษท่านนี้แปลกกว่าองค์ประมุขประเทศอื่นๆคือมีนา บ่อเลี้ยงปลา ฟาร์ม ปศุสัตว์ โรงปุ๋ยหมัก และอื่นๆอีกมากมาย 
บ้านของมหาบุรุษท่านนี้เต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนของท่านก่อนจะมีการเผยแพร่ให้ประชาชนท่านได้ใช้บ้านของท่านนั่นเองเป็นที่ทดลอง ทุกอย่างที่ทำไปก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน ประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนแผ่นดินแม่ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเชื่อชาติไหน อพยพมาจากประเทศอะไร นับถือศาสนาอะไร สีอะไรท่านก็ช่วยเหลือโดยไม่เกี่ยงงอนเพราะ
 ท่านไม่เคยแบ่งประชาชนของท่านเป็นสี เป็นศาสนาหรือเชื้อชาติไหนเพราะทุกคนคือลูกของท่านทั้งหมดไม่ว่าจะชอบหรือเกลียดท่านก็ตาม
สิ่งต่างๆที่มหาบุรุษท่านนี้ได้ทำให้กับประเทศไทยไม่ได้น้อยกว่าใครหรือตระกูลไหนมาอย่างยาวนานถึง60กว่าปีจนแม้ถึงวันนี้วันที่ท่านมีอายุใกล้จะ84ปีแล้วในอีกไม่กี่เดือน ถ้าเทียบแล้วก็เลยวัยเกษียรมาเกือบ24ปีแล้วแต่ท่านก็เกษียรไม่ได้เลยในเมื่อประชาชนของท่านยังลำบาก ยังอดอยาก ยังทุกข์จากภัยธรรมชาติ 
ซ้ำร้ายกว่านั้นประชาชนของท่านยังมาแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันเอง จากการยุยงของคนบางกลุ่มบางพวกเพียงเพราะหวังอำนาจนั่นเอง

วันนี้คำว่าทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังถูกคนบางกลุ่มแบ่งแยก กีดกันไม่ให้เป็นทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกต่อไปแต่กำลังไปเป็นทหารของกลุ่มของตนเพื่อจะได้คงอำนาจของตนไว้
 วันนี้คำว่าข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้หายไปกลายไปเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสนองัณหาของคนบางกลุ่ม นักการเมืองบางกลุ่ม นักเคลื่อนไหวบางกลุ่ม ซ้ำร้ายกว่านั้นคำว่าพสกนิกรของในหลวงก็กำลังถูกทำให้หายไปจากแผ่นดินสยามจากบุคคลบากกลุ่มที่กำลังจาบจ้วงท่านอย่างรุนแรง 
ให้ร้ายต่างๆนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งและยังขยายตัวอยู่เรื่อยๆโดยทีท่าน
ไม่สามารถออกมาปกป้องพระเกียรติยศของท่านได้เพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะทำได้ 
ไม่สามารถที่จะมาฟ้องร้องพสกนิกรของพระองค์ได้เพราะหัวใจของพระองค์ไม่คิดที่จะเป็นความกับพสกนิกรของพระองค์ เพราะหัวใจของท่านนั้นให้กับพสกนิกรของพระองค์มาตั้งแต่เมื่อ60กว่าปีแล้ววันนี้คนบางกลุ่มที่ไม่เคยทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้เลย แต่ตอนนี้กำลังฮึกเหิมโจมตีท่านอย่างหนักหน่วงและรุนแรงทั้งอย่างเปิดเผยและลับ 
พวกเขาต้องการขับไล่มหาบุรุษท่านนี้ออกจากแผ่นดินแม่ของท่าน
แผ่นดินที่บรรบุรุษตระกูลของท่านก็ปกปักรักษาด้วยเลือดและชีวิตไม่น้อยไปกว่าตระกูลอื่น
 ในขณะที่บุคคลที่โจมตีท่านไม่เคยทำคุณให้กับแผ่นดินนี้เลย กลับแต่จะสร้างความแตกแยกให้คนในชาติ แบ่งสีแบ่งฝ่าย ด้วยหวังในลาภยศอำนาจวาสนา โดยมินำพาเลยว่าขณะนี้ประเทศชาติกำลังประสบภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงและมหาบุรุษท่านก็ชราและเจ็บป่วยมากไม่มีกำลังที่จะออกนำทัพต่อสู้กับภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างแต่ก่อนแต่ท่านก็ยังทำงานและยังคอยช่วยเหลือตามสภาพสังขารของท่านเท่าที่จะทำได้ 

บุคคลเหล่านี้กำลังจะแยกประชาชนออกจากมหาบุรุษท่านนี้ กำลังทำให้ท่านกับประชาชนอยู่ห่างไกลกันทั้งที่ตลอด60กว่าปีที่ผ่านมาท่านโน้มกายเข้าหาประชาชนทุกหมู่เหล่ามาตลอดอย่างที่ได้เห็นกันมาตลอด แต่วันนี้ท่านกำลังถูกจับแยกออกจากประชาชนเสียแล้ว

ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่มหาบุรุษท่านนี้ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มาแทบตลอดชีวิตด้วยความวิริยะอุตสาห ด้วยความยากลำบาก ต้องทนอดหลับอดนอนอยู่จนดึก ไม่ได้มีวันหยุดเหมือนคนอื่นเขาแม้ยามป่วยก็ยังต้องทำงาน ต้องอ่านตำราทั้งไทยและเทศด้วยดวงตาที่เหลือเพียงข้างเดียวเพื่อค้นคว้าทดลองเพื่อนำมาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชน ต้องเดินบุกป่า บุกเขาไปยังหนทางทุรกันดารในที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็หลายครั้ง ลุยน้ำ เพื่อหวังจะไปทำชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ ไกล ทุรกันดารเพียงไหนแต่ก็หาหยุดหัวใจของมหาบุรุษท่านนี้ได้ไม่ 
แต่วันนี้วันที่มีคนมาโจมตีท่าน ให้ร้ายท่าน มาแยกประชาชน ทหาร ข้าราชการให้ออกห่างจากท่าน กลับไม่มีใครที่จะปกป้องมหาบุรุษท่านนี้ที่วันนี้ชราภาพและยังป่วยอยู่ให้พ้นภัยไปได้
 วันนี้หลายคนกำลังนิ่งเฉยปล่อยให้มหาบุรุษท่านอยู่เพียงลำพังกับครอบครัวของท่านเท่านั้น ท่านกำลังถูกโดดเดี่ยว กำลังถูกขับให้ออกจากแผ่นดินแม่ที่ท่านและบรรพบุรุษก็ได้ปกปักรักษามา
 วันนี้คนไทยกำลังลืมในสิ่งที่ท่านทำประโยชน์ไว้ให้แต่กับไปหลงใหลได้ปลื้มกับเศษกระดูกที่คนบางคนโกงแผ่นดินแล้วโยนมาให้บ้างไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มหาบุรุษท่านนี้กำลังจะไม่มีที่ให้อยู่ในแผ่นดินของท่านเอง ไม่น่าเชื่อเมื่อ60กว่าปีก่อนท่านและครอบครัวได้อพยพออกจากประเทศนี้ไปอยู่อย่างสงบอย่างต่างแดน แต่วันหนึ่งรัฐบาลก็ไปให้ท่านและครอบครัวมาทำงานให้กับประเทศนี้ มาวันนี้ท่านทำอะไรหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชน
า60กว่าปี ก็มีคนจะมาไล่ท่านผู้ซึ่งมีวัย84ปีให้ไปจากแผ่นดินนี้เสียให้ได้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านไปทำอะไรให้กับคนเหล่านั้นได้เจ็บแค้นนักหนาถึงจะได้จองล้างจองผลาญท่านให้ย่อยยับให้ได้


จึงอยากทราบว่าในเมื่อเราไปให้ท่านมาทำงานให้ท่านก็ทำให้แล้วๆวันนี้จะให้ท่านซึ่งมีวัย84ปีแล้วไปอยู่ที่ไหนหรือพวกท่านถึงจะพอใจพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเอ๋ย


บทบันทึกจาก คุณพุทธมนต์ คคนัมพร